Trong quá trình cài đặt MS SQL Server, đôi khi gặp lỗi "Windows Management Instrumentation (WMI) service failed" ngay bước SQL kiểm tra:

làm cho quá trình cài đặt không thể tiếp tục. Lỗi này thường do Service WMI của Windows không hoạt động.
Mời các bạn tham khảo cách xử lý lỗi và tải file chạy lệnh fix lỗi qua Clip sau: 


Chúc bạn thành công.