Để biết được thông tin giấy phép (license) của Windows 7 như: mã số sản phẩm (procduct key), số giấy phép (license key), tình trạng đăng ký (activate), n…

Đọc thêm