TDMIT capture màn hình quá trình cài đặt Windows Server 2022 Standard lên Server Dell EMC R750xs. Mục đích để lưu trữ và so sánh qua trình cài đặt với các Hệ điều hành khác, với môi trường máy chủ khác. Ở đây TDMIT thấy Windows Server 2022 cài trực tiếp lên Server Dell EMC R750xs có RAID 10 một cách bình thường, có đầy đủ Driver và hầu như không phải làm gì khác (lần trước cài với Windows Server 2019 thì phải Add Raid Driver mới thấy ổ cứng RAID), nói chung với Windows server 2022 mới này thì lại không phức tạp.

Đọc thêm