Clip hướng dẫn Thao tác chi tiết:


Phần 1: Thao tác trên máy làm nhiệm vụ chia sẻ Dữ liệu (máy chính hoặc máy chủ):

Cách phân quyền với máy sử dụng Windows 10:
Tạo 1 Tài khoản để truy cập dữ liệu. Ví dụ: KeToan1 và có đặt Password. Ví dụ: Thư mục cần Share dữ liệu là V6SoftKT, ben trong có Thư mục con là VLIST và VDATA cần bảo vệ (không cho xóa, chỉ cho phép Ghi hoặc sửa để chương trình từ máy người dùng có thể hoạt động được).
 
Bước 1:
Share Full Thư mục V6SoftKT cho Tài khoản KeToan1 (có quyền Read/Write)


Bước 2: Phân Quyền cho Tài khoản KeToan1 chỉ được Phép Ghi – Sửa dữ liệu mà không được Xóa file hoặc xóa Thư mục VLIST và VDATA nằm trong Thư mục “V6SoftKT”,Vào Properties Thư mục VDATA -> chọn  Advanced
 

Click Disable Inheritance

 
Chọn dòng Convert inherited permissions into explicit permissions on this object. Xong nhấn Apply.

 
Chọn dòng Tài khoản KeToan1 -> Edit


 
Nhấn chọn Show advanced permissions


Bỏ chọn 2 mục “Delete” và “Delete subfolders and files” như hình -> OK -> OK -> OK để hoàn tất.

Cách phân quyền với máy sử dụng Windows 7:

Tạo 1 Tài khoản để truy cập dữ liệu. Ví dụ: KeToan2 và có đặt Password. Ví dụ: Thư mục cần Share dữ liệu là V6SoftKT, bên trong có Thư mục con là VLIST và VDATA cần bảo vệ (không cho xóa, chỉ cho phép Ghi hoặc sửa để chương trình từ máy người dùng có thể hoạt động được).

Bước 1:
Share Full Thư mục V6SoftKT cho Tài khoản KeToan2 (có quyền Read/Write)
 


Bước 2: 
Phân Quyền cho Tài khoản KeToan2 chỉ được Phép Ghi – Sửa dữ liệu mà không được Xóa file hoặc xóa Thư mục VLIST và VDATA nằm trong Thư mục “V6SoftKT”:


Vào Properties Thư mục VDATA -> Chọn  Advanced


Click Change Permissions …


 Bỏ chọn dòng Include  inherited permissions from this object’s parent. 
 

Nhấn nút Add


Nhấn Apply -> Chọn dòng Tài khoản KeToan2 -> Edit
 

Bỏ chọn 2 mục “Delete” và “Delete subfolders and files” như hình -> OK .
 

Nhấn Apply
 

Chọn Yes -> OK -> OK -> OK để hoàn tất.

Phần 2: Thao tác Kiểm tra từ máy trạm (máy Client): Xem Clip trên.

Chúc bạn thành công.