1. Xóa danh sách những file đã mở trong Menu Documents
Click phải vào thanh Task Bar -> Chọn Properties -> Chọn thẻ Start Menu -> Nhấn nút Customize... -> Nhấn nút Clear.

2. Sửa lỗi bị cách từ trên Microsoft Word
Lỗi bị cách từ trên Microsoft Word (Ví dụ: đ ôi khi, cộng h òa,... ) hiệu chỉnh như sau: Trên Word vào Menu Tools -> Options -> Thẻ Edit -> Nhấn nút Settings -> Bỏ chọn mục "Adjust sentence and word spacing automaticlly". Hoặc cách đơn giản hơn là có thể bỏ chọn mục Smart Cut and Past trên thẻ Edit.