Do Server IBM X3400 xem USB như 1 Hard Disk gắng ngoài (chứ không phải là Removable như mọi người nghĩ cứ nhấn F8 khi Boot là chọn Boot từ USB được). Vì vậy, khi gắng USB Boot vào để Boot, mọi người cần chọn lại thứ tự Boot cho Hard Disk (Menu này nằm chung với Menu chọn Boot).


Dùng + - để di chuyển USB lên trên để Boot từ USB trước. Khi đó Server sẽ xem USB như Hard Disk và Boot theo thứ tự đã được sắp xếp Hard Disk.

Chúc bạn thành công.