Mặc định, khi cài đặt Windows thì cổng 3389 mặc định được MS thiết lặp sẵn để sử dụng cho dịch vụ Remote Desktop (RDP). Tuy nhiên, việc sử dụng mặc định cổng mà ai cũng biết nên khả năng bị dò quét thông qua cổng 3389 để khai thác lỗ hỏng bảo mật là khá cao, gây mất an toàn. Vì vậy, ciệc thay đổi Port Remote Desktop mặc định 3389 khi cần sử dụng dịch vụ Remote Desktop là rất cần thiết, giúp ta chủ động quản lý, giám sát Port, hạn chế việc dòm ngó, dò quét lỗi hệ thống qua các cổng mặc định, ...
Để thay đổi cổng mặc định này, chúng ta thực hiện như sau:Mở Registry (Run lệnh Regedit) ->
Vào “Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp”: Double vào mục PortNumber -> Chọn Decimal và sửa số Value Data lại theo ý của mình.

Nếu muốn cho client có thể truy cập từ bên ngoài vào thì cần thực hiện thêm bước NAT trên router hoặc tường lửa để mở port tương ứng với port đã đổi (vd: 1466) và trỏ vào ip máy chủ chạy SQL ServerChúc bạn thành công.