Hướng dẫn sửa lỗi máy tính không nhận IP, không vào mạng với biểu tượng mạng là dấu ! vàng. Khi Start dịch vụ DHCP thì bị lỗi:
Could not start the DHCP Client service on Local Computer.
Error 5: Access is denied.