Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về ADSL Router. Bao gồm cách lắp đặt, cấu hình và kết nối Internet cho 1 số loại ADSL Router thông dụng. Bảng tra cứu User name và Password của 91 loại ADSL Router phổ biến nhất tại Việt Nam.