Giả sử có 1 thư mục mà bạn thường xuyên sử dụng, nhưng việc truy cập tới thư mục đó qua 1 phân vùng trong Windows Explorer sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cách thông thường.

Nếu bạn muốn tạo phân vùng ảo của 1 thư mục nào đó (ở đây là thư mục w0rkin9):Mở cửa sổ DOS bằng câu lệnh cmd, và làm theo cú pháp sau:
subst Y: e:\w0rkin9

Tại đây, Y là ký tự mà bạn muốn gán cho phân vùng ảo, tiếp theo là đường dẫn đầy đủ đến thư mục cần tạo:


Trong cửa sổ Explorer sẽ hiện ra 1 ổ nữa (Y) với đầy đủ nội dung của thư mục w0rkin9. Nếu muốn xóa bỏ phân vùng này, sử dụng câu lệnh sau:
subst Y: /d

Sau khi thực hiện câu lệnh trên, phân vùng Y sẽ lập tức biến mất khỏi cửa sổ Explorer:


Lưu ý rằng bạn không thể gắn ký tự sẵn có cho phân vùng ảo (ví dụ ở đây là không thể gán giá trị C, D, E và O). Không nên sử dụng các tính năng của DOS khác như chkdsk, diskcomp, diskcopy, format, labelrecover đối với phân vùng ảo. Nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về subst, gõ lệnh: subst /? tại cửa sổ DOS:


Chúc bạn thành công!

Nguồn: T.Anh (theo askvg) - Quản Trị Mạng