Nếu bạn đang dùng Samba Server trên mạng của mình, bạn sẽ muốn tạo ra những user có khả năng truy cập để sử dụng nó. Có một câu lệnh rất đơn giản để làm việc này.

Bạn phải chắc rằng đã cài Samba Server lên Ubuntu rồi

Có hai bước để tạo một user. Đầu tiên chúng ta chạy tiện ích smbpasswd để tạo samba password cho user đó.
sudo smbpasswd -a
Tiếp theo, chúng ta sẽ thêm username đó đến file smbusers
sudo gedit /etc/samba/smbusers
Thêm vào dòng sau. Định dạng của nó là ="". Bạn có thể dùng một samba username để ánh xạ đến ubuntu account, nhưng nó thật sự không cần thiết.Ngọc Quang (Theo Howtogeek)

Nguồn: QuanTriMang