Bảng tra cứu một số phím tắt dùng phổ biến trên hầu hết các phiên bản của Microsoft Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows Server, ....

Phím tắt (Shortcut Keys) Công dụng
Phím Windows Mở hay đóng menu Start
Windows + D Hiển thị màn hình desktop
Windows + E Mở cửa sổ Computer
Windows + F Mở cửa sổ tìm kiếm (Search)
Ctrl + Windows + F Tìm kiếm các máy tính trong mạng LAN
Windows + L Khóa máy tính hay chuyển tài khoản người dùng
Windows + M hoặc Windows+ Shift + M Thu nhỏ tất cả cửa sổ / Khôi phục các cửa sổ thu nhỏ
Windows + R Mở hộp thoại Run
Windows + T Mở vòng xoay các chương trình trên Taskbar
Windows + U Mở Ease of Access Center
Ctrl + A Chọn mọi thứ trong một cửa sổ
Ctrl + C Sao chép dữ liệu được chọn
Ctrl + X Cắt dữ liệu được chọn sang nơi khác
Ctrl + V Dán hay sao chép dữ liệu được chọn
Ctrl + Y Thực hiện lại một hành động
Ctrl + Z Khôi phục một hành động
F1 Hiển thị trợ giúp
F2 Đóng khối phần nhãn của dữ liệu được chọn để hiệu chỉnh
F3 Mở cửa sổ tìm kiếm
Ctrl + F4 Đóng cửa sổ văn bản hiện tại
Alt + F4 Đóng chương trình hay dữ liệu hiện tại
F5 Làm tươi một cửa sổ
F6 Cycles through elements in a window or on the desktop
F10 Kích hoạt thanh menu của một chương trình
Shift + Windows + F10 Hiển thị menu phím tắt của một đối tượng được chọn
Delete Xóa đối tượng được chọn vào Recycle Bin
Shift + Delete Xóa hẳn đối tượng được chọn (không vào Recycle Bin)
Alt + Enter Hiển thị thuộc tính (Properties) của đối tượng được chọn
Ctrl + Esc Mở trình đơn Start
Alt + Esc Mở vòng chuyển các đối tượng theo thứ tự người dùng đã mở
Ctrl + Shift + Esc Mở Windows Task Manager
Alt trái + Shift trái + Num Lock Tắt/mở tính năng Mouse Keys
Giữ 5 giây phím Num Lock Tắt/mở tính năng Toggle Keys
Windows + Pause Hiển thị hộp thoại System Properties
Alt trái + Shift trái + Print Screen Tắt/mở tính năng High Contrast
Giữ Shift phải trong 8 giây Tắt/mở tính năng Filter Keys
Nhấn Shift 5 lần Tắt/mở tính năng Sticky Keys
Alt + Spacebar Mở trình đơn phím tắt cho cửa sổ hiện tại
Alt + Tab Chuyển đổi qua lại các đối tượng đang mở
Windows + Tab Chuyện xoay vòng các đối tượng đang mở với Flip 3-D
Ctrl + Alt + Tab Hiển thị các đối tượng đang mở (sử dụng các phím mũi tên để chuyển đổi qua lại)
Ctrl + Windows + Tab Hiển thị các đối tượng đang mở với Flip 3-D (sử dụng các phím mũi tên để đổi xoay vòng)