Chuyển đến nội dung chính

Teleport Pro - Tải toàn bộ trang Web về máy.

Teleport Pro - Cho phép bạn tìm và tải toàn bộ nội dung trang Web về máy để có thể đọc Offline, lấy hình ảnh, âm thanh, ... làm tài liệu nghiên cứu, .. với tốc độ cao. Tuy nhiên, để có thể sử dụng hiệu quả, bạn cần có những tùy chọn hợp lý khi chạy Teleport Pro. Khi gọi trình đơn File -> New project Wizard... sẽ có các tùy chọn như sau:
  1. Create a browsable copy of a website on my hard drive: cho phép các bạn lưu trang web về ổ cứng của các bạn.
  2. Duplicate a website, including directory structure: sao lưu bản sao của website, bao gồm cấu trúc thư mục.
  3. Search a website for files of a certain type: tìm kiếm website theo một hồ sơ nhất định.
  4. Explorer every site linked from a cenetral site: thăm dò vị trí liên kết, từ vị trí trung tâm của website.
  5. Retrieve one or more files at known addresses: tìm lại một tài liệu nào đó, tại cái link ta còn lưu.
  6. Search a website for keywords: tìm kiếm website theo một từ khoá.

Nhận xét