Chuyển đến nội dung chính

Bộ sưu tập Ghost for Dos 7.5 - 8.2 - 8.3 - 11.0 - 11.0.2 - 2003 - 11.5

Đây là các phiên bản phiên bản Ghost chạy trên nền Dos do TDMIT sưu tập theo thứ tự từ cũ đến mới để tiện dùng cho nhiều tình huống khác nhau.


Nhận xét